• List item
  • List item

Naše soukromé zdravotnické pracoviště se zabývá diagnostikou, terapií, konzultací a prevencí v oblasti komunikačních obtíží dětí a dospělých v celé šíři (například dyslalie, narušený vývoj řeči, dysfázie, afázie, balbuties, tumultus, mutismus, dysartrie, palatolalie, DMO, SPU apod.)

Cílem logopedické péče je ve spolupráci s rodinou, pedagogy a zdravotnickými pracovníky docílit u dítěte nebo dospělého maximální komunikační schopnosti.

Služby

V ordinaci poskytuji preventivní, poradenskou, diagnostickou a terapeutickou péči pro různé spektrum narušené komunikační schopnosti a to jak pro děti, tak i pro dospělé.

NEJČASTĚJI JDE O TYTO ŘEČOVÉ VADY A PORUCHY:

• vadná výslovnost
• opožděný vývoj řeč
• vývojová dysfázie
• porucha plynulosti řeči (koktavost)
• porucha tempa řeči (breptavost)
• vady řeči u rozštěpů
• u získaných poruch řeči například následkem úrazu nebo CMP
• vady řeči při nervových či duševních onemocnění (např. DMO, ADHD, dysartrie, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, mentální retardace apod.)
• vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
• oněmění (mutismus

Dále nabízím stimulační program MAXÍK, který je vhodný pro děti od pěti roků nebo děti s odloženou školní docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří.
Kurz má celkem 15 lekcí a je zaměřen na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, intermodality, seriality, a dále také nácvik grafomotorických dovedností a koncentrace pozornosti.

Kdy navštívit

KDY VYHLEDAT ODBORNOU LOGOPEDICKOU PÉČI: 

DĚTI

• pokud dítě ve věku 3 let ještě nemluví, mluví málo nebo mu není rozumět
• pokud dítě mluví nepřiměřeně rychle nebo koktá – situaci je nejlépe řešit ihned!
• pokud dítěti při artikulaci brání podjazyková uzdička
• pokud dítě po 4. roce věku ještě nemluví gramaticky správně, např. špatně skloňuje, vynechává zvratná zájmena apod.
• pokud dítě po 4. roce věku neužívá měkké hlásky Ď,Ť,Ň či jednodušší hlásky jako V, F, K, G, CH, H, J, L nebo si “šlape na jazyk”
• pokud dítě v 5 letech ještě správně neovládá sykavky nebo R, Ř
• pokud má dítě jiné obtíže jako: sluchovou vadu, vývojovu vadu, rozštěp nebo je po CMP apod.

 

DOSPĚLÍ

• pokud máte stále vadnou výslovnost a chcete ji upravit
• pokud jste po CMP nebo úrazu hlavy – v tomto případě doporučuji zahájit péči co nejdříve!
• pokud trpíte nervovým onemocněním
• pokud máte obtíže s polykáním
• pokud potřebujete vyšetření pro studium na SŠ nebo VŠ