Logopedie Hrušková

Naše soukromé zdravotnické pracoviště se zabývá diagnostikou, terapií, konzultací a prevencí v oblasti komunikačních obtíží dětí a dospělých v celé šíři – například dyslalie, narušený vývoj řeči, dysfázie, afázie, balbuties, tumultus, mutismus, dysartrie, palatolalie, DMO, SPU apod.

Cílem logopedické péče je ve spolupráci s rodinou, pedagogy a zdravotnickými pracovníky docílit u dítěte nebo dospělého maximální komunikační schopnosti.


 • V současné době nové pacienty nepřijímáme z důvodu naplnění kapacit.

Naše služby

Logopedie

Nejčastěji řešené řečové vady a poruchy:

 • vadná výslovnost
 • opožděný vývoj řeč
 • vývojová dysfázie
 • porucha plynulosti řeči (koktavost)
 • porucha tempa řeči (breptavost)
 • vady řeči u rozštěpů
 • u získaných poruch řeči například následkem úrazu nebo CMP
 • vady řeči při nervových či duševních onemocnění (např. DMO, ADHD, dysartrie, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, mentální retardace apod.)
 • vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
 • oněmění (mutismus)

Dále nabízíme stimulační program MAXÍK, který je vhodný pro děti od pěti roků nebo děti s odloženou školní docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. Kurz má celkem 15 lekcí a je zaměřen na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, intermodality, seriality, a dále také nácvik grafomotorických dovedností a koncentrace pozornosti.

Kdy navštívit logopeda?

Kdy byste měli vyhledat odbornou logopedickou péči:

Děti
 • pokud dítě ve věku 3 let ještě nemluví, mluví málo nebo mu není rozumět
 • pokud dítě mluví nepřiměřeně rychle nebo koktá – situaci je nejlépe řešit ihned!
 • pokud dítěti při artikulaci brání podjazyková uzdička
 • pokud dítě po 4. roce věku ještě nemluví gramaticky správně, např. špatně skloňuje, vynechává zvratná zájmena apod.
 • pokud dítě po 4. roce věku neužívá měkké hlásky Ď,Ť,Ň či jednodušší hlásky jako V, F, K, G, CH, H, J, L nebo si “šlape na jazyk”
 • pokud dítě v 5 letech ještě správně neovládá sykavky nebo R, Ř
 • pokud má dítě jiné obtíže jako: sluchovou vadu, vývojovu vadu, rozštěp nebo je po CMP apod.
Dospělí
 • pokud máte stále vadnou výslovnost a chcete ji upravit
 • pokud jste po CMP nebo úrazu hlavy – v tomto případě doporučuji zahájit péči co nejdříve!
 • pokud trpíte nervovým onemocněním
 • pokud máte obtíže s polykáním
 • pokud potřebujete vyšetření pro studium na SŠ nebo VŠ