V ordinaci poskytuji preventivní, poradenskou, diagnostickou a terapeutickou péči pro různé spektrum narušené komunikační schopnosti a to jak pro děti, tak i pro dospělé.

 

Nejčastěji jde o tyto řečové poruchy a vady:

  • vadná výslovnost
  • opožděný vývoj řeči
  • vývojová dysfázie
  • porucha plynulosti řeči (koktavost)
  • pourucha tempa řeči (breptavost)
  • vady řeči u rozštěpů
  • u získaných poruch řeči například následkem úrazu nebo CMP
  • vady řeči při nervových či duševních onemocnění (např. DMO, ADHD, dysartrie, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, mentální retardace apod.)
  • vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
  • oněmění (mutismus)

 

Dále nabízím stimulační program MAXÍK

Tento program je vhodný pro děti od pěti roků nebo děti s odloženou školní docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří.
Kurz má celkem 15 lekcí a je zaměřen na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, intermodality, seriality, a dále také nácvik grafomotorických dovedností a koncentrace pozornosti.